Wednesday, August 20, 2008

ಲಾಲಾಜಿ ..

ಲಾಲಾಜಿ ಲಾಲಾಜಿ ಲಡ್ಡು ಕೊಡು
ಲಡ್ಡು ಬೇಕೆಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡು

ಲಾಲಾಜಿ ಲಾಲಾಜಿ ನಿನ್ನ ಮೀಸೆ
ಎಷ್ಟು ಅಂದ ಎಷ್ಟು ಚಂದ

ಮುದ್ದು ಮರಿ ಮುದ್ದು ಮರಿ ಬಾರೋ ಇಲ್ಲಿ
ಎಷ್ಟು ಲಡ್ಡು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಗೋ !
***

No comments: