Tuesday, March 20, 2018

ವಸಂತ ಬಂದ!
ವಸಂತ ಬಂದ ಋತುಗಳ ರಾಜ ತಾ ಬಂದ
ಚಿಗುರನು ತಂದ ಪೆಣ್ಗಳ ಕುಣಿಸುತ ನಿಂದ,
ಚಳಿಯನು ಕೊಂದ ಹಕ್ಕಿಗಳುಲಿತವೆ ಚೆಂದ,
ಹಕ್ಕಿಗಳುಲಿತವೆ ಚಂದ
ಕೂವೂ ಜಗ್‌ ಜಗ್‌ ಪುವ್ವೀ ಟೂವಿಟ್ಟವೂ !
ಕುರಿ ನೆಗೆದಾಟ, ಕುರುಬರ ಕೊಳಲಿನೂದಾಟ,
ಇನಿಯರ ಬೇಟ; ಬನದಲಿ ಬೆಳದಿಂಗಳೂಟ,
ಹೊಸ ಹೊಸ ನೋಟ, ಹಕ್ಕಿಗೆ ನಲಿವಿನ ಪಾಠ,
ಕೂವೂ ಜಗ್‌ ಜಗ್‌ ಪುವ್ವೀ ಟೂವಿಟ್ಟವೂ !
ಮಾವಿನ ಸೊಂಪು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಯಲೆಲ್ಲ ಕಂಪು
ಗಾಳಿಯ ತಂಪು ಜನಗಳ ಜಾತ್ರೆಯ ಗುಂಪು
ಕಿವಿಗಳಿಗಿಂಪು ಹಕ್ಕಿಗಳುಲುಹಿನ ಪೆಂಪು
ಕೂವೂ ಜಗ್‌ ಜಗ್‌ ಪುವ್ವೀ ಟೂವಿಟ್ಟವೂ !
ಬಂದ ವಸಂತ! ನಮ್ಮ ರಾಜ ವಸಂತ !
(Original English poem Thomas Nashe ; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ)

Friday, February 6, 2015

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ


ಅಖಿಲಾಂಡ ಮಂಡಲದೊಳು ರೂಪ ತಾಳಿ
ಅದರೊಳಗೆ ಆನಂದ ರೂಪವ ಬೀರಿ
ಅಣುರೇಣು  ತೃಣ ಕಾಷ್ಠವೆಲ್ಲವ ಸೇರಿ
ಪರಮಾತ್ಮರೂಪನೆ  ನಮಿಪೆವು ಬಾಗಿ

ಮನುಜನ ದಿನಪನ ತಾರೆಯನೆಲ್ಲ
ಧರೆಯೊಳಗೆ ತೋರುವ ಪ್ರಾಣಿ ಯನೆಲ್ಲ
ಅನುದಿನವು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಕಾಯುವರಾರು
ಅವಗೆಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಬಾರೊ

ಜಯ ಜಯ ಕರುಣೆಯ ಕಣಜವೇ ಜಯತು
ಜಯಜಯ ಜ್ಯೋತಿಯ ಪುಂಜವೇ ಜಯತು
ಜಯ ಜಯ ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿಯೇ ಜಯತು
ಜಯ ಜಯ ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪನೆ  ಜಯತು

                                                    Photo courtesy : Sri Shivaram H Doddamani

Thursday, August 22, 2013

ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ

ಪುಟ್ಟನೊಂದು  ಬಾಳೆಹಣ್ಣು  ಸುಲಿದು ತಿಂದನು 
ಸುಲಿದು ತಿಂದು ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ನೆಲಕೆ ಒಗೆದನು 
ಪುಟ್ಟನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡೆ  ನಾಣಿ ಬಂದನು 
ಓಡಿ  ಬಂದು ಸಿಪ್ಪೆ ತುಳಿಯೆ  ಜಾರಿ ಬಿದ್ದನು 
ಹಿಡಿದು ಪುಟ್ಟನವನ ಜುಟ್ಟು ಏಟು ಕೊಟ್ಟನು 
ತಪ್ಪನರಿತ ಪುಟ್ಟ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು  ತಿಪ್ಪೆಗೆಸೆದನು 
ಜಾಣ ಬಾಲನಂತೆ  ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ನಡೆದನು 
                                                                                                     -ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಪೈ 

Tuesday, February 19, 2013

ರೈತ ಗೀತೆ

ನೇಗಿಲ ಹಿಡಿದಾ ಹೊಲದೊಳು ಹಾಡುತ
ಉಳುವಾ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ.
ಫಲವನು ಬಯಸದ ಸೇವೆಯೆ ಪೂಜೆಯು
ಕರ್ಮವೆ ಇಹಪರ ಸಾಧನವು.
ಕಷ್ಟದೊಳನ್ನವ ದುಡಿವನೆ ತ್ಯಾಗಿ
ಸೃಷ್ಟಿನಿಯಮದೊಳಗವನೇ ಭೋಗಿ.

ಲೋಕದೊಳೇನೇ ನಡೆಯುತಲಿರಲಿ
ತನ್ನೀ ಕಾರ್ಯವ ಬಿಡನೆಂದೂ:
ರಾಜ್ಯಗಳುದಿಸಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಳಿಯಲಿ,
ಹಾರಲಿ ಗದ್ದುಗೆ ಮಕುಟಗಳು,
ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಿ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲ,
ಬಿತ್ತುಳುವುದನವ ಬಿಡುವುದೆ ಇಲ್ಲ.

ಬಾಳಿತು ನಮ್ಮೀ ನಾಗರಿಕತೆ ಸಿರಿ
ಮಣ್ಣುಣಿ ನೇಗಿ
ಲಿನಾಶ್ರಯದಿ;
ನೇಗಿಲ ಹಿಡಿದಾ ಕೈಯಾಧಾರದಿ
ದೊರೆಗಳು ದರ್ಪದೊಳಾಳಿದರು.
ನೇಗಿಲ ಬಲದೊಳು ವೀರರು ಮೆರೆದರು,
ಶಿಲ್ಪಿಗಳೆಸೆದರು, ಕವಿಗಳು ಬರೆದರು.

ಯಾರೂ ಅರಿಯದ ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿಯೆ
ಲೋಕಕೆ  ಅನ್ನವನೀಯುವನು.
ಹೆಸರು ಬಯಸದೆ ಅತಿಸುಖಕೆಳಸದೆ
ದುಡಿವನು ಗೌರವಕಾಶಿಸದೆ.
ನೇಗಿಲಕು
ದೊಳಗಡಗಿದೆ ಕರ್ಮ;
ನೇಗಿಲ ಬಲವೇ ನಮ್ಮಯ ಧರ್ಮ 

Wednesday, December 5, 2012

ಗಿಳಿಯ ಮರಿಯನು ತಂದು...


ಗಿಳಿಯ ಮರಿಯನು ತಂದು ಪಂಜರ | ದೊಳಗೆ  ಪೋಷಿಸಿ
ಕಲಿಸಿ ಮೃದು ನುಡಿಗಳನು ಲಾಲಿಸಿ | ಕೇಳ್ವ ಪರಿಣತರಂತೆ ನೀನೆನಗೆ ||
ತಿಳುಹಿ ಮತಿಯನು ಎನ್ನ ಜಿಹ್ವೆಗೆ | ಮೊಳಗುವಂದದಿ ನಿನ್ನ ನಾಮಾ|
ವಳಿಯ ಪೊಗಳಿಕೆಯಿತ್ತು  ರಕ್ಷಿಸು  ನಮ್ಮ ನನವರತ ||

ಹಸಿವರಿತು ತಾಯ್ತನ್ನ ಶಿಶುವಿಗೆ | ಒಸೆದು ಪಾಲ್ಗೊಡುವಂತೆ ನೀ |
 ಪೋಷಿಸಿದೆ ಬೇರಿನ್ನಾರು ಪೋಷಕರಾಗಿ ಸಲಹುವರು ||
ಬಸಿರೊಳಗೆ  ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೋಟಿಯ| ಪಸರಿಸಿದ  ಪರಮಾತ್ಮ  ನೀನೆಂ|
ದುಸುರುತಿವೆ  ವೇದಗಳು ರಕ್ಷಿಸು  ನಮ್ಮ ನನವರತ ||

ನೀರ ಮೇಲಣ ಗುಳ್ಳೆಯಂದದಿ| ತೋರಿಯಡಗುವ ದೇಹವೀ ಸಂ |
ಸಾರ ಬಹಳಾರ್ಣವದೊಳಗೆ  ಮುಳುಗಿದೆನು ಪತಿಕರಿಸಿ ||
ತೋರಿಸಚಲಾನಂದ ಪದವಿಯ | ಸೇರಿಸಕಟಾ  ನಿನ್ನವೊಲು ನಮ|
ಗಾರು ಬಾಂಧವರು0ಟು ರಕ್ಷಿಸು  ನಮ್ಮ ನನವರತ ||

ಮರೆದೆನಭ್ಯುದಯದಲಿ ನಿಮ್ಮನು | ಮರೆಯೆನಾಪತ್ತಿನಲಿ ಪೊರೆಯೆಂ |
ದೆರೆಯುವೆನು  ಮನವೆಕಭಾವದೊಳಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಡಿಯ ||
ಮರೆದು ಬಾಹಿರನಾದವನ  ನೀ| ಮರೆವರೇ  ಹಸು ತನ್ನ ಕಂದನ |
ಮರೆವುದೇ ಮಮತೆಯಲಿ ರಕ್ಷಿಸು  ನಮ್ಮ ನನವರತ ||

ದೀನ ನಾನು ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕೆ | ದಾನಿ ನೀನು ವಿಚಾರಿಸಲು ಮತಿ|
ಹೀನ ನಾನು  ಮಹಾಮಹಿಮ  ಕೈವಲ್ಯಪತಿ ನೀನು ||
ಏನ ಬಲ್ಲೆನು ನಾನು ನೆರೆ ಸು | ಜ್ಞಾನ ಮೂರುತಿ ನೀನು  ನಿನ್ನ ಸ |
ಮಾನರುಂಟೇ ದೇವ ರಕ್ಷಿಸು  ನಮ್ಮ ನನವರತ ||

 ***
( ಕನಕದಾಸ ವಿರಚಿತ ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರದಿಂದ ಆಯ್ದ ಭಾಮಿನಿ ಪದಗಳು )

Tuesday, September 4, 2012

ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಕರೆ


ಮಾವಿನ ಮರದಲಿ
ಮೆರೆಯುವ ಹಣ್ಣನು
ಮುದದಲಿ ಸವಿಯುವ
ಬಾ ಗೆಳೆಯ

ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಗೆ
ಬೀಳುವ ಹಣ್ಣನು
ಮೆಲ್ಲುತ ಸವಿಯುವ
ಬಾ ಗೆಳೆಯ

ಕಲ್ಲನು ಹೆಕ್ಕುತ
ಗೆಲ್ಲನು ನೋಡುತ
ಸರ್ರನೆ ಎಸೆಯುವ
ಬಾ ಗೆಳೆಯ

ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಲಿ
ಬಯಲಿನ ಬದಿಯಲಿ
ಹಣ್ಣನು ಸವಿಯುವ
ಬಾ ಗೆಳೆಯ

Tuesday, May 17, 2011

ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಕರೆ


ಮಾವಿನ ಮರದಲಿ
ಮೆರೆಯುವ ಹಣ್ಣನು
ಮುದದಲಿ ಮೆಲ್ಲುವ
ಬಾ ಗೆಳೆಯ 


ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಗೆ
ಬೀಳುವ ಹಣ್ಣನು
ಮೆಲ್ಲುತ ಸವಿಯುವ
ಬಾ ಗೆಳೆಯ  


ಕಲ್ಲನು ಹೆಕ್ಕುತ
ಗೆಲ್ಲನು ನೋಡುತ
ಸರ್ರನೆ ಎಸೆಯುವ
ಬಾ ಗೆಳೆಯ 

ಬೈಗಿನ ಹೊತ್ತಲಿ
ಬಯಲಿನ ಬದಿಯಲಿ
ಕಲೆಯುತ ಸವಿಯುವ 
ಬಾ ಗೆಳೆಯ  
***